1.Dades de l´Associació Casal Claret de Vic.

Domicili centre: c/ De la Ramada nº 14

CIF: G61747069

Telèfon: 938856924

Correu electrònic: casalclaret@casalclaret.org

Registre d´Associacions:

 

 1. Propietat dels continguts

La propietat intel.lectual del contingut de la pàgina web (textos, disseny, format, fotografies, imatges, ….) és titularitat de ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general qualsevol altre acte d´explotació pública referit tant a la pàgina web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ per escrit de ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC.

 

3.Responsable del fitxer i drets de l’usuari:

El responsable del fitxer és l´Associació Casal Claret de Vic (en endavant l´Associació)

Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel.lació de les dades, enviant una sol.licitud escrita i signada a l´anterior adreça, incloent nom i cognoms, número de NIF, domicili complert i actuació que es sol.licita.

Seguretat de les dades personals:

L´Associació garanteix la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals dels usuaris, havent adoptat les mesures legalment exigides, que permeten assegurar la protecció de les mateixes, evitar-ne la pèrdua, mal ús, modificació, tractament o accés sense autorització.

 

4.Renuncia i limitació de responsabilitat:

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. L´Associació pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

L´Associació declina qualsevol responsabilitat en cas d´interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en la web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix l´Associació no es fa responsable de les caigudes de  la xarxa, pèrdues d´informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes al titular del domini, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures de errors, que els defectes siguin esmentats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d´altres components nocius.

L´Associació no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web o de la de tercers a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

 

 1. Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta web serà dirimida conforme a la legislació espanyola.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades , li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d´una base de dades que és tractada per l´ASSOCIACIÓ CASAL CLARET amb domicili al carrer de la Ramada nº xx de Vic 08500 (Barcelona) i proveïda de CIF nº G61747069, amb la finalitat d´informar-lo sobre els serveis i activitats que ofereix l´associació.

Se l´informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d´enviaments, lliurant un correu electrònic a l´adreça casalclaret@casalclaret.org i sol.licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament.

Així mateix se l´informa que podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l´oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l´adreça carrer de la Ramada nº 14 de Vic 08500 (Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l´adreça casalclaret@casalclaret.org.

L’ASSOCIACIÓ CASAL CLARET està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.

En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada l’ASSOCIACIÓ CASAL CLARET informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través dels formularis de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol.licitada. En conseqüència en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, l’ASSOCIACIÓ CASAL CLARET INFORMA:

1.-Titularitat del tractament:

L’ASSOCIACIÓ CASAL CLARET amb domicili social al carrer de la Ramada nº 14 de Vic 08500 (Barcelona) tracta diferents dades de caràcter personal.

Concretament les dades captades a través del formularis de la web s´inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d´aplicació la present política de privacitat.

Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic en el cas del formulari per rebre comunicacions o newsletters.

2.-Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:

 1. Oferir informació sobre activitats, cursos, tallers, projectes, així com la venda productes a través de l´Associació.
 2. Oferir la possibilitat de contactar amb l´associació per fer donatius o adquirir la condició de soci.
 3. Remetre´ls informació periòdica actualitzada a través de newsletters (butlletins) sobre les diferents activitats i projectes que es porten a terme en l´Associació.

Pel cas que l´ASSOCIACIÓ CASAL CLARET contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s´atorgarà el contracte previst en l´article 28 del Reglament. En l´esmentat contracte es regularà l´ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l´encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

Al omplir els formularis continguts en la web l´interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera consenteix perquè se li trameti de forma periòdica la informació sobre els nostres serveis i productes que abans s´ha indicat.

3.-Mesures de seguretat:

L’ASSOCIACIÓ CASAL CLARET ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal.lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4.-Exercici dels drets:

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de ASSOCIACIÓ CASAL CLARET podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d´aquesta circumstància).

A.-El dret d´accés. En exercitar el dret d´accés l´interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d´un correu electrònic o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a l´associació al domicili abans indicat del carrer de la Ramada nº xx de Vic 08500 (Barcelona).

L’ASSOCIACIÓ CASAL CLARET procedirà a notificar la seva decisió en el termini d´un mes. Si fos en sentit afirmatiu l´interessat podrà accedir a la referida informació en el plaç de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel.lació podran ser exercitats, sempre que l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.

L’ASSOCIACIÓ CASAL CLARET procedirà a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.

C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d´oposició al tractament de les seves dades, i  mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades (“dret a l’oblit”), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Si l´associació ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.