1.Dades de l´Associació Casal Claret de Vic.

Domicili centre: c/ De la Ramada nº 14

CIF: G61747069

Telèfon: 938856924

Correu electrònic: casalclaret@casalclaret.org

Registre d´Associacions:

 

  1. Propietat dels continguts

La propietat intel.lectual del contingut de la pàgina web (textos, disseny, format, fotografies, imatges, ….) és titularitat de ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general qualsevol altre acte d´explotació pública referit tant a la pàgina web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ per escrit de ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC.

 

3.Responsable del fitxer i drets de l’usuari:

El responsable del fitxer és l´Associació Casal Claret de Vic (en endavant l´Associació)

Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel.lació de les dades, enviant una sol.licitud escrita i signada a l´anterior adreça, incloent nom i cognoms, número de NIF, domicili complert i actuació que es sol.licita.

Seguretat de les dades personals:

L´Associació garanteix la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals dels usuaris, havent adoptat les mesures legalment exigides, que permeten assegurar la protecció de les mateixes, evitar-ne la pèrdua, mal ús, modificació, tractament o accés sense autorització.

 

4.Renuncia i limitació de responsabilitat:

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. L´Associació pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

L´Associació declina qualsevol responsabilitat en cas d´interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en la web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix l´Associació no es fa responsable de les caigudes de  la xarxa, pèrdues d´informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes al titular del domini, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures de errors, que els defectes siguin esmentats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d´altres components nocius.

L´Associació no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web o de la de tercers a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

 

  1. Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta web serà dirimida conforme a la legislació espanyola.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

 

COMPLIMENT LOPD:

 

L´Associació, proveïda de NIF nº G61747069  actua com a titular i gestora dels continguts de la present web. L´Associació informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades.

 

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent L´Associació solament recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de  la seva activitat i restants prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la llei.

 

A l’efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/1997 de 21 de Desembre, la persona que contacti amb l´Associació a través de les adreces de correu electrònic que apareixen en la web, consenteix i autoritza de forma expressa que les seves dades personals i la seva adreça d´e-mail siguin incorporades a fitxers automatitzats de l´Associació.

 

Aquesta incorporació a fitxers no té altra finalitat que la voluntat de donar bon servei a l´usuari. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzades per remetre informacions publicitàries així com altres serveis, projectes i voluntariat que porta a terme l´Associació sempre que no hi hagi una oposició expressa que consti en el propi i pertinent formulari.

 

Confidencialitat:

 

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades.

 

S´informa als usuaris de la website que les respostes a les preguntes que es plantegin en formularis de recollida de dades continguts en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol.licitades pot comportar la impossibilitat d´accés als serveis que ho requereixin.

 

Mitjançant la inclusió dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per l´Associació els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular l´Associació.

 

Al introduir les dades en alguna o algunes de les fulles o formularis de captació de dades implica acceptar les presents condicions d´ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d´ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu compliment durant la navegació i participació en la web.

 

Així mateix i excepte que s´hagi informat a l´usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, com és el cas de la informació sobre cursos i activitats formatives, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a l´Associació tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o navegació.

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L´ÚS I CONTINGUT:

 

Tan l´accés a la website com l´ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos serà d´exclusiva responsabilitat  de qui ho realitzi. Per tant, l´ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix estarà supeditada a la legalitat nacional o internacional aplicable així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran responsables d´aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a a la legalitat vigent, a la moral, a l´ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. L´Associació no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.