logo_descarrega_documents

 

ESTATUTS DEL CASAL CLARET DE VIC
 

Capítol 1: Denominació, finalitats i domicili

 

Article 1

Promoguda pels Claretians de Catalunya, amb la denominació “CASAL CLARET DE VIC” es constitueix aquesta associació sense ànim de lucre i per temps indefinit, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. L’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la vigent legislació d’associacions i els seus estatuts.

 

Article 2

Els fins de l’associació són:

1. Promoure entre les persones i en l’entorn social la relació i el diàleg intercultural i interreligiós i l’obertura als problemes més urgents de la nostra societat, segons el tarannà claretià de cercar els mitjans “més urgents, oportuns i eficaços”.

2. Promoure una educació alliberadora, dialogant, crítica i no-violenta entre les persones i els seus projectes, especialment en la nostra situació de diversitat de multiculturalitat i als col·lectius de nouvinguts/des.

3. Elaborar i dur a terme o bé facilitar projectes, accions i recursos que permetin una incidència i dinamització social en aquest sentit.

4. Facilitar els recursos perquè cadascú visqui críticament les pròpies creences, promovent un punt de trobada per a aquells infants, joves, o adults que vulguin aprofundir processos de creixement personal i comunitari, amb una atenció especial a la formació en els valors cristians.

5. Impulsar i/o crear, dins les possibilitats de cada moment, els recursos adients per intentar pal·liar les problemàtiques que es considerin més urgents. Es buscaran recursos per a la inserció sociolaboral.

Per tal d’aconseguir els seus fins, l’associació podrà dur a terme les activitats que segueixen:

1. Organitzar jornades d’intercanvi.

2. Realitzar activitats de formació i creixement personal amb acompanyament personalitzat.

3. Activitats de suport i ajuda mútua que permeti solucionar problemes personals i familiars.

4. Activitats de formació permanent d’adults.

5. Organitzar activitats d’inserció sociolaboral.

6. Donar ajuts i/o assistència.

7. Promoure la formació amb tallers, conferencies, xerrades i seminaris.

8. Promoure activitats de diàleg intercultural i interreligiós,

9. Cedir espais a entitats i organitzacions amb objectius similars als nostres.

10. Participar en activitats en de caire civicosocial ofert per associacions de la ciutat i col·laborar en les activitats de barri.

11. Qualsevol altra acció o activitat que doni suport als fins de l’associació.

 

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a la ciutat de Vic, al carrer de la Ramada número 14. El domicili podrà canviar previ acord del Consell Directiu amb les formalitats previstes en els presents Estatuts.

L’àmbit d’actuació de l’associació serà principalment a Catalunya, duent-se a termes les seves activitats bàsicament a la ciutat de Vic i comarca d’Osona. Si és necessari per assolir els fins de l’associació s’ampliarà a l’estat espanyol o altres països.

 

Capítol 2: Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques, de conformitat amb el que disposa l’article 321 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud per escrit al Consell Directiu, el qual n’ha de prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc. En e) cas de les ^persones jurídiques, l’òrgan de govern que sigui competent haurà d’acordar la seva voluntat d’associar-se mitjançant la seva sol·licitud acompanyada del certificat de l’acord expedit per la persona a qui estatutàriament correspongui.

Les persones associades menors d’edat, si n’hi ha, tindran veu però no tindran vot en les sessions de l’Assemblea General i no poden elegir ni ser elegits membres del Consell Directiu.

4.1.- Sòcies i socis

a.  Les persones físiques majors d’edat que col·laboren mitjançant una quota o d’altres formes de participació i que a petició pròpia han estat admeses pel Consell Directiu. Aquests tenen el dret a participar en els òrgans de govern de l’associació amb veu i vot, i a elegir i ser elegibles pels càrrecs dels òrgans de govern.

b.  Les persones jurídiques que col·laboren econòmicament i han estat admeses a petició pròpia com a associats pel Consell Directiu. Aquestes estaran representades per una persona física amb veu i vot i amb la facultat de ser elector i elegible per a càrrecs dels òrgans de govern.

 

Article 5

Els socis/es de l’associació tenen els següents drets:

1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General amb els drets que corresponguin segons l’edat intervenir en els seus debats.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius segons es determina en aquests Estatuts.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en ei govern i les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea General i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell Directiu o deis mandataris de l’associació.

7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

8. Fer ús dels serveis ‘comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

9. Formar part dels grups de treball.

10. Posseir un exemplar dels Estatuts.

 

Article 6

Els deures dels socis/es de l’associació són:

1. Estar d’acord i col·laborar en alguns dels objectius de l’associació i respectar degudament els altres.

2. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.

3. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali el Consell Directiu per dur-los a terme.

4. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

5. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’Associació.

6. No fer accions per interessos personals, economies…

 

Article 7

Són causa de baixa a l’Associació:

1. Quan ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar al Consell Directiu. La baixa també serà causada per decisió dels pares dels menors, o per decisió del Consell Directiu amb motiu de l’incompliment reiterat o justificat de les seves obligacions o per entrar en contradicció amb els presents estatuts i opcions que s’hi estableixen.

2. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol 3: L’Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els associats en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en l’Assemblea General legalment constituïda, han de decidir per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea, amb les limitacions que aquests estatuts imposen als membres col·laboradors.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

 

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

a. Modificar els Estatuts de l’associació.

b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.

c. Controlar l’activitat i la gestió del Consell Directiu.

d. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.

e. Elegir els membres del Consell Directiu, destituir-los i substituir-los,

f.  Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l’associació.

g. Fixar les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

h. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General que li puguin ser conferides per disposició legal o per decisió del Consell Directiu.

 

Article 10

1. L’Assemblea General s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, prèvia la convocatòria formulada pel Consell Directiu.

2. L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment del Consell Directiu o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació majors d’edat i que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho ha de fer dins un període no superior a 20 dies.

 

Article 11

1. La convocatòria de les sessions de l’Assemblea General, tant les ordinàries com les extraordinàries, s’ha de fer per escrit o bé . via mail a l’adreça electrònica degudament comunicada pet soci/sòcia. Ets anuncis de la convocatòria s’han de col·locar en els llocs que es determinin, amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria s’ha d’adreçar també individualment a tots els membres. La convocatòria ha d’especificar el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en l’ordre del dia de la sessió de l’Assemblea General les qüestions que suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat al Consell Directiu.

2. Les sessions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, el substitueixen, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat del Consol. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec al Consell Directiu.

3. El secretari ha d’aixecar acta de cada sessió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada sessió de l’Assemblea General, es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la o de presentar-hi esmenes. Cinc dies abans, de tota manera, Pacta i qualsevol altra documentació han d’estar a disposició dels associats al local social.

 

Article 12

La sessió de l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 

Article 13

1. A les sessions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots dels presents.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integrado en una d’existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts (2/3) dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció del Consell Directiu, si es presenten diverses candidatures, s’ha de fer per acord de la majoria relativa dels associats presents o representats.

 

Capítol 4: El Consell Directiu
Article 14

1. Regirà, administrarà i representarà l’associació el Consell Directiu, que estarà format per entre cinc i onze persones representatives dels diversos projectes que porta a terme l’associació, dos dels quals ho seran també a proposta de la Comunitat Claretiana i representaran aquesta davant l’associació.

2. El president de l’associació serà elegit per l’Assemblea General i acceptat per la Comunitat Claretiana.

3. L’elecció dels restants membres del Consell Directiu s’ha de fer igualment per votació de l’Assemblea General.

D’entre els membres del Consell Directiu, s’elegiran els càrrecs següents:

a. el sots-president.

b. el secretari.

c. el tresorer.

4. exercir el càrrec és gratuït.

 

Article 15

1. Els membres del Consell Directiu exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

b. Malaltia que incapacití per exercir ei càrrec.

c. Baixa com a membre de l’associació.

d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el quòrum que estableix l’article 13è, punt 3r dels Estatuts.

 

3. Les vacants que es produeixin en el Consell Directiu es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació podrà ocupar provisionalment ei càrrec vacant.
 

Article 16

EI Consell Directiu té les facultats següents:

a. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions que prengui l’Assembla General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.

b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents,

c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e. Convocar les sessions de l’Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

h. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin dur a terme.

k. Nomenar els vocals del Consell Directiu que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

l. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

1. Subvencions o altres ajuts.

2. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

3. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

4. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i informar-ne a la primera Assemblea Genera).

5. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que ii hagi estat delegada expressament.

 

Article 17

1. El Consell Directiu, els membres de la qual ha de convocar prèviament el president o la persona que ei substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb ta periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a dues a l’any.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan ho estableixi amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita una tercera part dels membres que la composen.

 

Article 18

1. La sessió del Consell Directiu queda vàlidament constituït si els membres han estat convocats amb antelació i hi ha un quòrum de dos terços dels seus membres.

2. Els membres del Consell Directiu estan obligats a assistir a totes les sessions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president i del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. El Consell Directiu ha de prendre els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19

Els acords del Consell Directiu es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada sessió del Consell, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol 5: El president i el vicepresident de l’associació

Article 20

1. EI president de l’associació també és el president del Consell Directiu.

2. Les funcions pròpies del president són:

a. La direcció i representació legal de l’associació, per delegació de l’Assemblea General i del Consell Directiu.

b. La presidència i la direcció dels debats, tant de les sessions l’Assemblea General com de les del Consell Directiu.

c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d. Establir la convocatòria de les sessions de l’Assemblea General i del Consell Directiu.

e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de {’associació.

f.  Les atribucions restants pròpies del càrrec i tes que li deleguin l’Assemblea General o Consell Directiu.

3. El president serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat del Consell, per aquest ordre

 

Capítol 6: El tresorer i el secretari

Article 21

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de portar un llibre de caixa. Ha de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures que aprovi el Consell Directiu, les quals ha de visar prèviament el president. Ha d’ingressar et que sobrí en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Podran ser elegits pel càrrec de Tresorer aquells socis de ple dret que reuneixin com a mínim alguna de les següents condicions:

1a.- Tenir més de vint-i-cinc.

2a.- Formar part de qualsevol dels grups d’activitat dei Casal.

 

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre d’associats,

 

Capítol 7: Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’assabentaran al Consell * Directiu i explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme. El Consell Directiu n’ha d’aprovar la constitució sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de cinc socis o col·laboradors. El Consell Directiu s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. EI responsable o delegat dei grup o secció ha de presentar al Consell un informe detallat de les seves actuacions de la forma i en els períodes convinguts amb el Consell Directiu.

 

 

Capítol 8: El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

b. Les subvencions oficials o particulars.

c. Les donacions, herències o llegats.

d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi el Consell Directiu- i quotes extraordinàries.

 

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat ei 31 de desembre.

 

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures de tres persones delegades pel Consell Directiu. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, de les “‘quals una ha de ser necessàriament la del tresorer o la del president.

 

Capítol 9: Règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis/sòcies que incompleixin les seves obligacions.

Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’un amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. El Consell Directiu nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els associats que hagin estat sancionats i no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar el pronunciament de l’assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 

Capítol 10: Conveni amb la comunitat claretiana

Article 30

Els diversos aspectes en què l’Associació té relació amb Claretians de Catalunya seran regulats per un Conveni signat per ambdues entitats. EI conveni serà aprovat per l’Assemblea General.

 

Capítol 11: Modificació dels estatuts

Article 31

Els presents estatuts només podran ser modificats per l’acord de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari i en els termes expressats en els articles 15è, 16è i 18è dels mateixos. Un cop aprovada la reforma o les modificacions, es procedirà a la pertinent inscripció en el Registre d’Associacions.

 

Capítol 12: La dissolució

Article 32

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

 

Article 33

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General, d’acord amb les disposicions legals que regulen les associacions privades.

5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article són competència del Consell Directiu, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Capítol 13: Resolució de conflictes

Article 34

Es preveu que l’associació pugui acordar la resolució extrajudicial de conflictes previ acord de les parts afectades. Es contempla doncs, la mediació o l’arbitratge com a via prèvia de resolució de conflictes.

 

En Ramon Benito Bové com a secretari de l’entitat i amb el vist i plau de Joan Soler Felip com a president,

Certifico:

Que en la reunió de l’Assemblea General de l’Associació celebrada amb data 11 de novembre de 2011 es va acordar la següent modificació dels estatuts i la corresponent aprovació d’aquests.

I perquè així consti, signo aquest certificat

 

A Vic, a 28 de juny de 2012